25 maja 2024

Stowarzyszenie Pszczelarzy MIODNA w Baćkowicach

Stowarzyszenie Pszczelarzy MIODNA NIP 8631703755 REGON 384181521 Adres siedziby Baranówek 37, 27-552 Baćkowice email: miodna@yahoo.com

Walne zebranie członków 17.03.2024 godz 14

Walne zebranie członków 17.03.2024 godz 14 ul.Koprenika 36 Opatów

Zaproszenie

Zarząd Główny Stowarzyszenia Pszczelarzy MIODNA

Serdecznie zapraszam  na Walny Zjazd Delegatów, delegatów członków zwyczajnych SPM
Zjazd odbędzie się w dniu 17.03.2024r. o godz: 14:00 w m. OPATÓW ul.KOPERNIKA 36, 27-500 OPATÓW.
Drugi termin Walnego Zjazdu Delegatów ustala się na 17.03.2024 godz. 14:30.
Przed Walnym Zjazdem Delegatów odbędzie się posiedzenie Zarządu Głównego , ok. godz.13:30 w dniu 17.03.2024 . Serdecznie zapraszamy członków Zarządu.

Porządek obrad:

Przywitanie i otwarcie Walnego Zjazdu Delegatów- Członków Zwyczajnych.
Wybór przewodniczącego Walnego Zjazdu Delegatów, protokolanta,
Przyjęcie porządku obrad,
Stwierdzenie kworum,
Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zjazdu Delegatów,
Wybór Komisji uchwał i wniosków, komisji mandatowo-skrutacyjnej,
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,, Zarządu Głównego z działalności za okres 2023 r.
Zatwierdzenie lub odrzucenie sprawozdań poszczególnych organów,
Zatwierdzenie lub odrzucenie sprawozdania finansowego za 2023r,
Przerwa na kawę i ciasto
Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Głównego.
Omówienie zmian , ewentualne ich zatwierdzenie.
Powołanie-wybór nowego członków Zarządu Głownego, Prezesa Związku,
Dyskusja nad uchwałami programowymi (, ustalenie kierunków działań ).
Podjęcie uchwał programowych.
Przedstawienie projektu pozostałych uchwał, dyskusja nad nimi,
Podjęcie uchwał,
Wolne wnioski,
Zakończenie Walnego Zebrania.

Na Walny Zjazd Delegatów, każdy delegat powinien posiadać aktualne upoważnienie organizacji – członka zwyczajnego, do jej reprezentacji, które należy okazać wraz z dowodem tożsamości, aby uzyskać mandat delegata. Wzór upoważnienia został podany w korespondencji( należy podać pesel i zgodę na jego przetwarzanie do celów służbowych).
Oświadczenie o następującej treści:
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji w KRS,

Z wyrazami szacunku:

Prezes Związku

………………………………………..